Дотоод хэрэгцээнд ашиглаж буй техникийн усыг дахин ашиглах төсөл

Хэвлэлийн нэр: “Эрчим хүч&engineering” сэтгүүл

Зохиогч:  А.Түмэнбаяр

Хамтран зохиогч: П.Болдбаатар ДЦС-3,Б.Энхбат ДЦС-3,П.Сандаг-Очир ДЦС-3

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-06-11

Хуудас дугаар: 109

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-3 ТӨХК нь жилд их хэмжээний усыг үнс баригчаар баригдсан болон зуухны хүйтэн воронкоор хаягдах үнс, шааргыг зайлуулан үнсэн санд хаяхад зарцуулдаг ба энэ нь экологийн болоод эдийн засгийн хувьд буруу шийдэл байсан учир энэхүү үнсийг тээвэрлэх бохир усыг шүүн тунгаан буцаан технологи хэрэгцээнд дтоод хэрэгцээг бууруулах зорилгоор ашиглах шийдлийг гарган төслийн үр дүнг тооцсон.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ДЦС-3 ТӨХК #Үнсэн сан #ӨДЗЦ #Дотоод хэрэгцээний ус #Техникийн ус хангамжийн систем

Өгүүлэл нэмсэн: А.Түмэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020