IP сүлжээний үйлчилгээний чанар түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Хэвлэлийн нэр: Мэдээлэл холбооны мэргэжлийн "Билэг" сэтгүүл. 2008 он. №10, 11

Зохиогч:  Т.Лхагвасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-10-30

Хуудас дугаар: 20-22

Өгүүллийн хураангуй:

Интернэт протокол (IP)-д сууриласан сүлжээний үйлчилгээний чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг хүний болон техникийн гэсэн хоёр төрөлд ангилж үзсэн . Хүний зүгээс нөлөөлөх хүчин зүйлд үйлчилгээний тогтвортой байдал, үйлчилгээний боломж, үйлчилгээний саатал, хэрэглэгчийн мэдээлэл зэргийг хамруулжна. Техникийн зүгээс нөлөөлөх хүчин зүйлд сүлжээний найдвар, тогтвортой байдал,үр ашиг, ашиглалт, үйлчилгээний зэрэглэл зэргийг хамруулж үзэж болох юм. Энэ өгүүлэлд эдгээр чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судлаж үзсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үйлчилгээний төрөл #багц холболт #дуу болон өгөгдлийн ачаалал #үйлчилгээний зэрэглэл #нэвтрэх чадвар #фреймийн алдагдал #сувган холболт #багцын саатал

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Лхагвасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020