ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ШААРДЛАГЫГ ТООЦСОН ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН СУДАЛГАА /Жуулчны гудамжны жишээн дээр/

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №16/243, ISSN 1560-8794

Зохиогч:  А.ӨЭЛҮН

Хамтран зохиогч: С.Юмчин,А.Өэлүн,И.Гончигбат

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-12-31

Хуудас дугаар: 161-167

Өгүүллийн хураангуй:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд (цаашид ХБИ гэх) зориулсан гудамжны орон зайн элементүүд, тэдгээрийн төлөвлөлтийн шаардлагын дагуу сонгон авсан гудамжны орон зайд судалгаа хийж, үнэлгээ үнэлгээ хийсэн болно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан чөлөөтэй, аюулгүй зорчих хөдөлгөөн, түүнд зориулагдсан явган зам, гудамж талбайн орон зай болон зарим нэг чухал шаардлагатай элементүүдийг төлөвлөх, архитектурын орчинг бүрдүүлэх нь манай орны тулгамдаж буй асуудлуудын нэг болоод байна. Монгол болон гадаад улс орнуудад хийгдэж байсан судалгаануудын товч тэмдэглэл, өндөр хөгжил бүхий улс орнуудын гудамжны орон зайн үндсэн зарчим, шаардлага зэргийг нэгтгэн онолын болон хэмжилтийн судалгаанд тулгуурлан бодитой үр дүнг гаргах оролдлого хийсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хүмүүнлэг архитектур #гудамжны орон зай #явган хүний зам #тэргэнцэртэй иргэнд

Өгүүлэл нэмсэн: А.ӨЭЛҮН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020