An Error-Tolerant Serial Binary Full-Adder via a Spiking Neural P System using HP/LP Basic Neurons

Хэвлэлийн нэр: Journal of Membrane Computing

Зохиогч:  А.Хүдэр

Хамтран зохиогч: [И.Цэрэн-Онолт:J.SW42]

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-11-30

Хуудас дугаар: accepted

Өгүүллийн хураангуй:

We implement an improved adder via a spiking neural P
system. Our adder processes arbitrary length binary numbers, and thus,
is suitable for cryptographic applications. Due to the use of dual-rail
logic, the adder is also error-tolerant. We present the implementation
concept, as well as a simulation model in System-C.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #spiking neural p system

Өгүүлэл нэмсэн: А.Хүдэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020