Spiking Neural P Systems with Extended Rules

Хэвлэлийн нэр: Romanian Journal of Information Science and Technology

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-08-08

Хуудас дугаар: 151-162

Өгүүллийн хураангуй: In this model a neuron emits more than single spike which increases the device computing power. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020