Монгол хэлний товчилсон үгийн хэрэглээ

Хэвлэлийн нэр: ХБС ЭШ бичиг

Зохиогч:  Г.Гантуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-02-01

Хуудас дугаар: 44

Өгүүллийн хураангуй: Энэхүү өгүүлэлдээ товчилсон үгийн тухай асуудлыг ерөнхий хэл шинжлэл,зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, хавсарга хэл шинжлэлин хүрээнд авч үзэж,хэрэглээний асуудлыг монгол хэлний баримтаар харуулах зорилго тависан.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үсгээр товчлох #үеэр товчлох #Үг хураах ёс

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Гантуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020