Цахилгаан энергийн чанарын стандарт, түүнд хийсэн харьцуулсан судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №18/182.

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Д.Пүрэвдаш,Ч.Нацагдорж

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-09-25

Хуудас дугаар: 99-104 хуудас УБ 2015 он.

Өгүүллийн хураангуй:

Өнөө үеийн техник, технологийн шаардлагад нийцүүлэн Монгол улс MNS1778 стандартын үзүүлэлтийн шаардлагыг мөрдөж улмаар хэрэглэгч, цахилгаанаар хангагч байгууллага гэрээндээ цахилгаан энергийн чанарын үзүүлэлтийг тодорхой тоон утгаар  зааж хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж хэвших цаг нэгэнт болсон байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #гармоникын зөвшөөрөгдөх утга #синуслэг хэлбэр #цахилгаан энергийн чанарын стандарт #дээд гармоник #гармоникын гажилтын нийлбэр

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020