Монголчуудын хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлог/С.Эрдэнийн зохиолын жишээгээр/

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ХБС-ийн ЭШБ Хавсарга хэл шинжлэл

Зохиогч:  Ч.Оюунгэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-11-12

Хуудас дугаар: 128-132

Өгүүллийн хураангуй: Хүн төрөлхтний соёлын нэг томоохон илэрхийлэл болсон хэл нь хүмүүсийн харилцааны хамгийн чухал хэрэглүүрийн хувьд нүүдэлчин монголчуудын соёл, ёс заншил, ахуй амьдрал, сэтгэлгээний өвөрмөц онцлогоор илэрч үгийн урлагийн бүтээлээр дамжин уламжлагдан шинэчлэгдэж баяжин хөгжиж байдаг.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нүүдэлчдийн хэл соёл #тооно хийгээд тоонот

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Оюунгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020