Frequency analysis of Electromagnetic noise produced by low voltage arc based on second order forward difference  
ДЦС-3-ын ил хуваарилах байгууламж орчмын цахилгаан ба соронзон орны тархалт  
ЭДЦС-ын 0,4 кВ-ын хөдөлгүүрийн гэмтлийн судалгаа, гэмтлийг бууруулах боломж  
Зуурмагийн хэвлэх төхөөрөмжийн ПИД удирдлага, түүний загварчлал  
Дүрс боловсруулалтын зарим үр дүнг үйлдвэрийн дамжлагад ашиглах нь  
3 фазын асинхрон хөдөлгүүрийн EMTP/ATP ашигласан загварчлал, удирдах боломж  
О.ТЛЕЙХАНЫ НЭРЭМЖИТ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН БАРИЛГЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  
ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫН АРГЫГ АРХИТЕКТУРЫН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН A.AR 226 АРХИТЕКТУРЫН ДИЗАЙН-I ХИЧЭЭЛД ХЭРЭГЛЭЖ БУЙ БАЙДАЛ  
Analyses of traffic safety in Mongolia  
Хотын босоо ферм  
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ШААРДЛАГЫГ ТООЦСОН ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН СУДАЛГАА /Жуулчны гудамжны жишээн дээр/  
ХОТЫН АШИГЛАЛТ БАГАТАЙ ОРОН ЗАЙГ ОЛОН НИЙТИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ОРЧИН БОЛГОХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  
БАРИЛГЫН ХЭЛБЭР, БАРИЛГАЖИЛЫН НЯГТРАЛ, ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨНД НӨЛӨӨЛӨХ ЗОНХИЛОХ САЛХИНЫ НӨЛӨӨГ ЗАГВАРЧЛАХ НЬ  
НҮҮДЛИЙН СОЁЛ ИРГЭНШИЛ: РУРАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН УХААНЫГ МАНАЙ ОРОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА  
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг үнэлэх асуудалд  
ТЕХНИКИЙН ГРАФИК ДҮРСЛЭЛИЙН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ  
ТҮВШНИЙ БАЙРШИЛТАЙ ТОЙРГИЙН АКСОНОМЕТРИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДЭД ХИЙСЭН СУДАЛГАА  
Мэдээлэл холбооны сүлжээний ачааллын эрчмийг тооцоолох арга  
Ачааны галт тэрэгний утасгүй мэдрэгчийн сүлжээнд салхин энерги хуримтлуулагчийг ашиглах судалгаа  
Separation of whole blood for bio-chip design development  
Технико-экономическая эффективность работы ТЭЦ на основе эксергетической методологии.  
Комплексные показатели эффективности работы ТЭЦ на основе дифференциальной эксергетической методологии  
Эксергетический анализ показателей режимов работы ТЭЦ  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019