Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг үнэлэх асуудалд  
Мэдээлэл холбооны сүлжээний ачааллын эрчмийг тооцоолох арга  
Ачааны галт тэрэгний утасгүй мэдрэгчийн сүлжээнд салхин энерги хуримтлуулагчийг ашиглах судалгаа  
Separation of whole blood for bio-chip design development  
Технико-экономическая эффективность работы ТЭЦ на основе эксергетической методологии.  
Комплексные показатели эффективности работы ТЭЦ на основе дифференциальной эксергетической методологии  
Эксергетический анализ показателей режимов работы ТЭЦ  
Deep Learning Approach for Very Similar Objects Recognition Application on Chihuahua and Muffin Problem  
Study of meat cooling process for Mongolian livestock  
Study of meat cooling process for Mongolian livestock  
¬¬¬0,4 кВ-ын хөдөлгүүрийн удирдлага, хамгаалалтыг микроконтроллёрын төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэх  
0.4 кВ-н хөдөлгүүрийн удирдлага, хамгаалалтыг микроконтроллёрын төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэх  
Олон нийтийн газар гар утас хэрэглэгчидийн цэнэг дуусах асуудлыг нарын зайн системээр шийдэх  
Modeling and comparison of inspection robots for substation  
Classification of News by Topic Using Location Data  
High level event identification in social media  
Deriving human activity from geo-located data by ontological and statistical reasoning  
Issue for plagiarism detection in Mongolian language  
Using BlueJ in object oriented programming course  
Газар зохион байгуулалтын хүрээний загвар буюу ISO 19152 стандарт  
Програм зохиогчийн зан төлөвийн судалгаа  
LTE сүлжээний үйлчилгээнүүдийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим боломжийн судалгаа  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 223 224
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019