Автомашины хөдөлгөөний онол

Зохиогч: А. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-МИС

Электрон сургалтын материал бэлтгэх гарын авлага(багш нарт зориулав)

Зохиогч: Л. Одончимэг Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар, Нью майнд хэвлэлийн газар.

Компьютерийн лабораторийн ажлын гарын авлага

Зохиогч: Л. Одончимэг Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар, Нью майнд хэвлэлийн газар.

Цахилгаан хэмжлэг гарын гарын авлага

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Цахилгаан хэлхээний онол гарын авлага

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Гамшиг ослын шалтгааныг шинжлэн судлахуй

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Механик системийн найдвартай ажиллагаа, динамик

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Цахилгаан хэлхээний онол хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Замын хөдөлгөөний осолгүйн байдал, автотээврийн экологи

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Яагаад энэ хариулт зөв бэ?

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Яагаад энэ хариулт зөв бэ?

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын тест

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн тайлбар

Зохиогч: Б. Баярсайхан Хэвлүүлсэн газар:

S.ED101, S.ED201 хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Б. Дониддулам Хэвлүүлсэн газар: Цогт принт

Дохио дамжуулах онол

Зохиогч: Ш. Админ Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Дохио дамжуулах онол

Зохиогч: Ш. Админ Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Дохио дамжуулах онол

Зохиогч: Ш. Админ Хэвлүүлсэн газар: МХТС

Ном

Зохиогч: Ш. Админ Хэвлүүлсэн газар: Хэвлүүлсэн газар

<<
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020