Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага (MNS 6285)
стандартыг 2011 онд Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөл
(СХҮЗ)-өөс батлан гаргасан юм.
Энэ стандартыг Монгол Улсын хууль, олон улсын стандарт, олон улсын
мэргэжлийн байгууллагуудаас гаргасан удирдамжийн нийтлэг жишигт
нийцүүлэх зорилгоор дахин хянан боловсруулсан болно.
Энэ стандарт нь төрийн байгууллагын вэбсайтын
1. Нийтлэг шаардлага
2. Агуулгын шаардлага
3. Гүйцэтгэлийн шаардлага
4. Хэрэглээний шаардлага
5. Тусгай шаардлага гэсэн хэсгээс бүрдэнэ
Энэ стандарт нь MNS 6285:2011 тоот стандартыг хүчингүй болгож, орлох
юм.

Хэвлүүлсэн газар: ҮСХ

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/12/01

Хуудасний тоо: 18

Түлхүүр үг: #вэбсайт


Бүтээл нэмсэн:Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019