Зарим хоол хүнсний элэг хамгаалах шинж чанар, технологийн судалгаа, The study of liver protection characteristics of some foods

Зохиогч:  М.Пүрэвжав

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Õ¿ì¿¿ñèéí õîîëëîõ çóðøèë, óëàìæëàë, õýðýãëýý íü íèéãìèéí áàéäëàà äàãàí ººð÷ëºãäºõèéí õèðýýð îëîí ºâ÷èí õîîëòîé õîëáîîòîé èëýð÷, õ¿íäýð÷ áàéíà. Ãàäààä îðíóóäàä õîîë áîëîâñðóóëàõ çàì, ò¿¿íèé äîòðîîñ ýëýãíèé ºâ÷íèé ¿åèéí õîîë, øèì òýæýýëèéí àñóóäëûã ºíäºð ò¿âøèíä ñóäàëñàí áàéíà. Ýíý íü ýì÷èëãýýíèé õîîë, òýð÷èëýí õîîë òýæýýëòýé õîëáîîòîé àñóóäëûã õîîëç¿é÷ íàð ãàðäàí çîõèöóóëäàãòàé øóóä õîëáîîòîé þì. Эмчилгээний хоолны үйлчилгээ нь клиникийн эмчилгээний салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд өвчин бүрийн онцлогт тохирсон хоол шим тэжээлийн эмчилгээг бүрэн шийдвэрлэх хэрэгтэй байдаг. 

1.      Òóðøèëò, ñóäàëãààãààð áîëîâñðóóëñàí ýì÷èëãýýíèé õîîëíû øèì òýæýýëèéí áîäèñóóä õàðüöààíû õóâüä òýíöâýðæñýí, óëìààð ýëýãíèé àðõàã õóðö ¿ðýâñëèéí ¿åä òºãñ óóðàã, òîñíû õ¿÷ëèéí ¿íäñýí ýõ ¿¿ñâýð áîëîõóéö áàéãààã òîãòîîâ.

 

2.      Ýì÷èëãýýíèé õîîëíû ýëýã õàìãààëàõ ¿éëäýë íü öèòîëèçèéí ïðîöåññ  áóóðàõ, ýëýãíèé ýñýä ¿¿ññýí òîñîí ñºíºðëèéí õýìæýý áàãàñàõ, óóðãèéí íèéëýãæèëò íýìýãäýõ áàéäëààð èëýð÷ áàéãààã ýëýãíèé õóðö ¿ðýâñýë ¿¿ñãýñýí çàãâàð (öàãààí õàðõ) äýýð òóðøèæ òîãòîîâ.

 

3.      Ýëýã õàìãààëàõ ¿éëäýëòýé ýì÷èëãýýíèé õîîë íü «Fe+++àñêîðáàò» õóâèëáàðààð ºäººãäñºí ººõíèé õ¿÷ëèéí õýò èñýëäýëòèéí ïðîöåññèéí çàãâàð äýýð õèéñýí òóðøèëòààð ìåìáðàí õàìãààëàõ õ¿÷òýé àíòèîêñèäàíò ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéãààã òîãòîîâ.

 Êëèíèêèéí íºõöºëä ýì÷èëãýýíèé õîîëûã ýëýãíèé àðõàã õóðö ¿ðýâñëèéí ¿åä ýëýã õàìãààëàõ ýì áýëäìýë¿¿äòýé õàâñðàí õýðýãëýõýä ñèéâýíãèéí òðàíñàìèíàçà ôåðìåíòèéí èäýâõè, ãàììàãëîáóëèíèé õýìæýý õÿíàëòûí á¿ëãèéíõòýé õàðüöóóëàõàä ñòàòèñòèêèéí ¿íýí ìàãàäëàëòàé áóóð÷, áèëëèðóáèíèé õýìæýý õýâèéí ò¿âøèíä õ¿ð÷ áàéãààã èëð¿¿ëýâ.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005/10/21

Хуудасний тоо: 110

Түлхүүр үг: #элэгний өвчин #өвчтөн #эмчилгээний хоол #цитолиз буурах #уургийн фракц


Бүтээл нэмсэн:М.Пүрэвжав

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019