Вольтеррийн оператор пенсилийн судалгаа

Зохиогч:  Д.Цэдэнбаяр

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Уг диссертаци 3 бүлэг ном зүйгээс бүрдсэн. I бүлэгт үндсэн ухагдахуунууд, II бүлэгт Зэргээр зааглагдсан оператор ба Вольтеррийн пенсилийн үр дүнгүүд III бүлэгт Вольтеррийн оператороор төрөгдсөн олон гишүүнтийн хэрэглээ болон сингуляр тооны талаар шинэ үр дүнгүүдийг оруулсан болон. Судалгааны ажлаар гадаад дотоодод хэвлэгдсэн 30 өгүүлэл, олон улсын 20 илтгэл хэвлүүлсэн болно. Үр дүнг гадаадын 20 гаруй эрдэмтэд иш татсан   

Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/10/01

Хуудасний тоо: 140

Түлхүүр үг: #Вольтеррийн оператор

Бүтээл нэмсэн:Д.Цэдэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019