Digital system design FPGA design flow. Simulation and Verification
Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь
Микроэлектроникийн загварчлалын хэл VHDL-ийг сургалтанд хэрэглэх боломж
Монголын төмөр замын зам хэмжигч вагонд автоматжуулсан хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх нь
Телевизийн дүрсэн дэх хөдөлгөөнт биетийн характеристикийг тодорхойлох асуудалд
Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд
Гэрлэн дохионы мэдрэмжийг системийн импульсийн системийн импульсийн дохиогоор илэрхийлэх
Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд
Дулааны хяналтын автоматжуулсан систем
Контактгүй хэмжилтийн мэдрүүрүүд ба төмөр замын геометр хэмжигдхүүнийг тодорхойлоход тэдгээрийг хэрэглэх нь
Зайн өөрчлөлтийг динамик орчинд хэмжих боломжийн судалгаа
Railway track gauge measurement using non-contacting sensors
Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх асуудалд
Кредит систем ба техник хангамжийн сургалтын өнөөгийн байдал
An agent oriented appoach for home automation system
Improving software debug ability on cycle-accurate simulation of the LEON2 processor
Model-Based Design Using Matlab/Labview in Industrial Automation
Wireless monitoring method for diabetic foot temperature
ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН АШИГЛАН СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ, ҮР ДҮН
Дан болон давхар урвуу дүүжингийн тэнцвэржилт
Текстилийн инженер мэргэжлээр сурч буй гадаад оюутан заах солонгос хэл дээрх мэргэжлийн үг хэллэгийг сонгох нь
Исследование структуры предлогов в китайском языке
Общее понятие об иностранном языке.
Өвөрмөц хэлцийн зарим тольд хийсэн ажиглалт
Судалгааны ажлаа хэрхэн бичиж, илтгэх вэ?
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020