Steady state calculation of power electric system using Newton’s second order methods for complex program
Төрөл бүрийн тархалттай багцуудын дамжуулах чадварыг үнэлэх нь
Генээс геном хүртэл молекул биологийн шинжилгээний дэвшилүүд
Говь-Алтай аймгийн зарим сумдад тариалж буй чацарганы химийн найрлагын харьцуулсан судалгаа
Бургасны хар мөөгний химийн найрлагын судалгаа
Free will and moral responsibility.
Хүэсл зоригийн эрх чөлөө ба техникийн бүтээл
ШУТИС-ИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА
Зөөврийн нил улаан туяаны спектрофотометр (FTIR) -ийн онцлог, хэрэглээ
ICP-OES багажны онцлог, хэрэглээ
Хар модны агил мөөг /Fomitopsis officinalis/-ний химийн бүрдэл ба биологийн идэвхийн судалгаа
Prepare yeast using the food additive product
Divergent roles of amyloid precursor protein (APP) in regulated and constitutive exocytosis in PC12 cells
Functional role of P25, an aberrant Cdk5 activator, in the pathogenesis of Alzheimer`s Disease
Сонгино ба сонгины (Allium) төрлийн ургамлын биологийн идэвхийн судалгаа
Дархан Уул аймгийн ДЦС-ын өргөтгөл , шинэчлэл
Дархан ДЦС-ын хөргөлтийн систем, түүнд хийсэн судалгаа, тооцооны үр дүн
Агаарын хөргөлттэй конденсаторын дулаан солилцооны тооцоо судалгаа
29МВт ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ УС ХАЛААГУУРЫН ЗУУХНЫ АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ АСУУДАЛД
БКЗ-75-39 фб зуухны тоос бэлтгэлийн системийн шинэчлэлийн асуудалд
<<
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019