Тээврийн логистикийн хөгжлийн чиг хандлага
Тээврийн логистикийн онол практикийн зарим асуудал
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигч тээвэрлэлтийн өнөөгийн төлөв байдалд өгөх үнэлгээ, дүгнэлт
Тээвэр үйлчилгээний байгууллагын маркетингийн оношлогооны асуудал
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн маркетингийн асуудал
Using SVM in Transliteration from Latin into Cyrillic Mongolian
Харьцангуй давуу талын онолыг хэрэгжүүлэх нөхцөл
Харьцангуй давуу талын онолыг хэрэгжүүлэх нөхцөл
Монголд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх нь
Дэд бүтцийн хөгжлийн зарим асуудал
Зах зээлийн үеийн автотээврийн зарим асуудал
Автотээвэр дэх аж ахуйн тооцооны зарим асуудал
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигчид урсгалын судалгаа
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигчид урсгалын судалгаа
Техникийн бэлэн байдлыг тооцох аргачлал
Зардлыг бууруулах хүчин зүйлийн нөлөөллийг тооцох нь
Байгууллагын үйлдвэрлэл, удирдлага, хөдөлмөрийн зохион байгуулалтыг үнэлэх үнэлгээний аргачлал
Тээврийн сүлжээ төлөвлөлтөнд матриц загвар хэрэглэх нь
Хотын доторхи зорчигчид тээвэрлэлтийг боловсронгуй болгох арга зам
Тээврийн байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх үнэлгээний систем тогтоох асуудал
Тээврийн байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх үнэлгээний систем тогтоох асуудал
Автотээврийн салбарын хөдөлмөрийн бүтээмжинд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ
Current issue on payroll system in public transport sector
МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН ШИНГЭНИЙ САВНЫ СУДАЛГАА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019