Computer vision based Traffic surveillance system
Бензин хөдөлгүүрийн оруулах хоолойд эмитаци үүсгэн экологийн туршилт явуулсан судалгааны ажлын зарим үр дүн
Вибрационная заглаживаюфая машина с колебаниями типа "Бегущая волна" .
eMBMS server designing based on femtocell
A Functional Design of BM-SC to Support Mobile IPTV in LTE Network
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах туршилт судалгааны зарим үр дүн
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах систем техникийн судалгаа, түүний үр дүн
GPRS/UMTS сүлжээний богино мэдээний (SMS) үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүдийн судалгаа
IPTV систем
Исследование модулятора с частотным уплотнением с ортогональными несущими
Автотээврийн экологийн математик загварчлал
Daewoo BUS 106 автобусыг газ дизелийн хосолсон ситемд шилжүүлснээр хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтыг бууруулсан дүн
Daewoo BUS 106 автобусыг газ дизелийн хосолсон системд шилжүүлснээр хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтыг бууруулсан дүн
NEW PROPOSAL FOR INTERNET MOBILITY ARCHITECTURE DESIGN BASED ON OBJECT IDENTIFIER AND ID LOCATOR SPLIT
Future Network-Naming and Addressing
Daewoo BS-106 автобусны хөдөлгүүрийг дизель-хийн түлшний системд шилжүүлсний зарим урьдчилсан дүн
Хөдөлмөрийн хөлс төлөлтийн шинэчлэлийн асуудал
Их сургуулийн цалин хөлсний системийн тулгамдсан зарим асуудал
Автобусны газ-дизелийн хосолсон түлшний төхөөрөмж
Шаталсан сургалтын технологийн үеийн багшийн хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээ
Writing an e-genealogy using coding method and describing the genealogy tree
хэвлэмэл стандарт баримт бичиг таних
хэвлэмэл стандарт баримт бичиг таних
Гараар бичсэн үсгийг нейрол нетворк аргаар танилт хиих

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019