“What should we know to translate”
Acquiring new ability through making a presentation
Using new technology while teaching EFL
“E-хичээл хийх боломж, программын талаар”: S.EL501 хичээлийн жишээн дээр Илтгэл
“Machine translation”
How we make understanding sentence structure influence on translation quality
“Introduction to machine translation”
Оюутнуудын даалгаврын проектонд Windows Moviemaker ашигласан тухай
Project-based learning
“Determining sentence structure for good translation”
“EL102 хичээлийн лекцийн агуулга, түүнд хэрэглэх ppt-ийн загвар”
Project-based learning:
Some vocabulary teaching techniques
“How to teach writing a cover letter”
“Гэрийн даалгавар шалгасан зарим э-хэлбэрүүд ”
“Хэлц үг эхийн түвшний үгийн сангийн нэгэн өвөрмөц холбох хэрэглүүр болох нь” (орос, монгол хэлний баримт дээр)
"Одно из частотных средств связи компопентов текста" (на материале монгольского и русского языков)).
Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд (График дизайны мэргэжлийн жишээн дээр )
"Особенности преподавания русского языка студентам инженерных специальностей".
Текущая ситуация городского развития города Улан-Батора
Ажиллагчдын хөдөлмөрийн идэвхижүүлэлтийн бодлогод хийсэн шинжилгээ
Компьютерийн график дизайны чиглэлийн сургалтын төлөвлөгөөнүүдийн харьцуулсан судалгаа
Жимсгэний ургамлын навчны антиоксидант идэвх, фенолт нэгдэл
Бетоны хүйтэн тэсвэрлэлтийг сайжруулах судалгааны ажлын зарим үр дүн
"Гидротехникийн байгууламжийн төлөвлөлтөнд системийн динамик загварчлалыг хэрэглэх нь"

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019