ЭУБҮ-ийн тоосжилт, түүний экологид үзүүлэх нөлөөлөл
“ДЦС-4”-ийн утааны хийтэй хамт хаягдах дэгдэмхий үнсний норм тогтоох судалгаа
Хэвлэлийн мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа байдал ба цаашдын зорилт
Нүүрсний аж үйлдвэрийн экологийн менежмент
ДЦС-4 орчмын хөрсөн дэх цацраг идэвхит бодисын хэмжээгээр түүнээс хаягдаж байгаа дэгдэмхий үнсний тархалтыг тодорхойлох судалгаа
Хэвлэлийн өнгөт бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтийг оновчлох
Хэвлэлийн өнгөт бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтийг оновчлох
A Study on flow control valve characterstics in oil hydraulicc vane pump for power steering system
XILINX SPARTAN-3E -ийг сургалт, судалгаанд хэрэглэх нь
To the spell checking problem for Mongolian Language
Word Sense Disambiguation in Mongolian Language
Finite-State Automation as a Morphological Model for the Mongolian Language
Төгсгөлөг автоматыг монгол хэлний үгзүйн шинжилгээнд ашиглах боломж
Монгол хэлний үгзүйд төгсгөлөг автомат хэрэглэх нь
Монгол хэлний үгзүйд төгсгөлөг автомат хэрэглэх нь
Монгол хэлний үгзүйн асуудлууд
Problems appeared when translating
Are your courses ready for E-learning training
Issues that should be considered for testing
Вопросы использования информационной технологии в обучении
“Нэр томъёог орчуулах зарчим, хэрэглэх асуудалд”
Possibility of using IT-open source in Education: Moodle
“What should we know to translate”

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019