Зам талбайн тоос сорох төхөөрөмжийн төсөл
Ажилласан тосыг боловсруулах технологийн судалгаа
Тосон дахь механик бохирдлыг шинжилсэн дүн
Нам температур дахь амортизаторын ажлын шингэний судалгаа
Нам температурт автомашины пүршний хэв гажилтын өөрчлөлтийг програмын аргаар тооцох
Замын хэв гажилтыг тодорхойлох стендийн судалгаа
Хялгас ялгах ажиллагааны загварчлал
Суралцагчдын мэргэжлийн чиг баримжааг судалсан нь
Траектори дагах Роботын алгоритмыг сайжруулах арга замын судалгаа
Women in Science
eLearning – цахим хичээл ба виртуаль лаборатори
Signature-based Malware Detection using Win32 API Calls
Масай гутлын эрүүл ахуйн шинж чанарын онцлог
монгол хэлний олон утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлох асуудалд
Монгол хэлний үгзүйд машин сургах аргыг ашиглах
Нийгмийн сүлжээ хөгжүүлэх нь
ЭМНЭЛГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ БА ТЭДГЭЭРИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Монголын үндэсний хөгжмийн зэмсгүүдийн зарим параметрүүд
IPTV –г дамжуулахад WiMax сүлжээний дамжуулалтын фрэймийг ашиглах
Optimization algorithm of resource allocation for 802.16M
Resource allocation procedures for IEEE802.16m of mobile WIMAX systems
Улаанбаатар хотын цахим лавлах
Багшийн цахим бүртгэл
Мэдээллийн технологийн суурь шалгалт түүнд хэрхэн бэлтгэх
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019