ШУТИС-ИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА
Дархан Уул аймгийн ДЦС-ын өргөтгөл , шинэчлэл
29МВт ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ УС ХАЛААГУУРЫН ЗУУХНЫ АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ АСУУДАЛД
БКЗ-75-39 фб зуухны тоос бэлтгэлийн системийн шинэчлэлийн асуудалд
21-р зууны Эко халаалтын системийг ашиглан Агаарын бохирдлыг бууруулах
Монголын хүн амын өргөн хэрэглээний хүнсний найрлага, шимт чанар
Хэл ярианы этикетийн тухай
Wireless network
Дуудлага зүйн талаар
Англи хэл сурч буй Монгол суралцагчдын гаргадаг дуудлага зүйн түгээмэл алдаа, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс
Мэдээллийн потенциалын судалгаа
Мэдээллийн хэмжээнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн шинжилгээ
LTE СҮЛЖЭЭНИЙ СУУРЬ ПЛАТФОРМЫН СИМУЛЯЦИЙН ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН
Электрон сургалтын зарим асуудалд
Ханз орсон шинэ үгийн утгыг таамаглах арга зүйн асуудалд, Монгол оюутнуудын жишээн дээр
Хөдөлгөөнт холбооны сайтын дэд бүтэц, цахилгаан хангамжийг ногоон технологид тулгуурлан оновчтой шийдэх боломж
Ku зурвасын хиймэл дагуулын өргөн нэвтрүүлгийн системийн хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн сонголт
Сансрын хөдөлгөөнт холбоог Монголд нэвтрүүлэх судалгааны зарим үр дүн
70/30 онооны оновчтой сонголт
УЛААНБААТАР ХОТЫН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН НҮҮРС, ҮНС, ХӨРСНИЙ ЦАЦРАГ ИДЭВХ БА ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНД
Тоон радио релейны найдварын үзүүлэлтийг тодорхойлох аргачлал
EWSD станцын үйлчтлгээний чанарын үзүүлэлтийн судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019