Сєрєг биш матрицан зааглалтай квазигїдгэр бодлогын максимум
Цахилгаан шүүлтүүрийг өөрчлөх шаардлага, өнөөгийн төлөв байдал
Олон талст муж дээрх квадратлаг функцийн оптимизаци
Инфляцийн онилгооны зарим асуудлууд
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын агаар мандалд үзүүлэх нөлөөлөл, бууруулах арга зам
Залуучуудын гэр бүл төлөвлөлт, гэрлэлтийн байдал
Физик сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх боломж
Өрийн хямралыг стохастик оновчтой удирдлагаар таамаглах нь
Kиноны орчуулгын үг хэллэгт нийтлэг гардаг алдаанд дүн шинжилгээ хийх нь
VaR загвар ашиглан үнэт цаасны оновчтой багц бүрдүүлэх нь
Багц соголтын загварын зарим өргөтгөл
Зэсийн үнийн стохастик загвар ба богино хугацааны прогноз
Үнэт цаасны үнийн хугацааны цувааны шинжилгээ, стохастик загварчлал
Валютын ханшийн ARFIMA загварчлал
Их сургуулийн хөгжлийн загвар
БЭК-ийн долгионы функцийг конденсатын зааг дээр Адомианы аргаар бодох
Эволюцийн бодлогуудын шийдийн онол, дулаан цахилгаан дахь хэрэглээ
Эволюцийн бодлогуудын шийдийн онол
Сумын дулааны хэрэглээг биомасс ашиглан хаах ТЭЗҮ
Лабораторын зориулалттай шүүх аппаратын зохион бүтээлт
Пиво савлах төхөөрөмжийн судалгаа, хийцийн өөрчлөлт
Баяжуулсан хиамны шинж чанарын судалгаа
”Монгол хүний хүнсний хэрэглээ, хооллолтын үнэлгээ”
“Хорогдуулсан мөнгөн урсгал” –ын аргаар бизнесийн үнэ цэнийг тооцоолох системийн загварчлал
"Хүнсний үйлдвэрийн менежмент" мэргэжлийн бакалаврын зэргийн сургалтын төлөвлөгөө
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020