Research for fuel economy of autotransportation mean
The research of information and statistical characteristic of Mongolian language.
Experimental investigation of fuel additive on gasoline engine
Форсункыг чичиргээгээр оношлох арга
Хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн түвшин ба багшийн үнэлгээ
Монгол дах сэтгэц оношилгооны өнөөгийн байдал
SMTP серверүүдийн аюулгүй байдал Монголд
О некоторых факторах, влияющие на качество успеваемости
Innovated in Mongolia: EcoHouse
Win32 API Function Based Signature
Англи хэлний өвөрмөц хэлцийг сургалтанд ашиглах нь
'CSMS' утасгүй сүлжээндэх оюутнуудын интернэт хэрэглээний судалгаа
Bandwidth bottleneck analysis for VoIP network
Улаанбаатар хотын задгай орон зай, ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдлын судалгаа
Introduction to MPLS technology in Mongolian Telecom network
The Issue to organize Indormation Technology bases Pathological Index relating the Climate Factors
Optimization algorithm of resource allocation in LTE (Long Term Evolution)
Some studies on QoS in Mongolian Telecommunication Network
A resource allocation for Mobile IPTV
Statistical researches of speech of the Mongolian language
Program of the international symposium on information and communication technology. Ulaanbaatar 2005.
Statistical Research of the Mongolian Language.
Speech synthesis of the Mongolian Language.
Role of speech synthesis in telecommunication and information system
VoIP Testing and Measurement
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22 23
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020