Research on electromagnetic state of power system
Electromagnetic state of the wind farm
Variants of survailence system & implementation
Using BlueJ in object oriented programming course
VSAT Communication System
PROGRAM LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT OF UNDERGRADUATE ENGINEERING PROGRAM
Satellite link budget, propagation impairments of satellite link
Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг
Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area.
Some results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease.
Digital system design FPGA design flow. Simulation and Verification
Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд
Гэрлэн дохионы мэдрэмжийг системийн импульсийн системийн импульсийн дохиогоор илэрхийлэх
Өвөрмөц хэлцийн зарим тольд хийсэн ажиглалт
Хятад хэлний 机、器дагавартай нэр томьёог монгол хэлнээ орчуулах асуудалд
Монгол япон хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийн судалгаа
К вопросу о заимствованных русских антропонимах в монгольской антропонимии
Обучение чтению студентов нефилологов МГУНТ
роль и значение самостоятельной работы студентов
Developing the drivers control system of alcohol consumption
ШУТИС-ийн Герман хэлний хичээл
The relationship between public open space and children's use
A Numerical Method for Quasiconvex Maximization
Өгий нуурын замаг ихсэж, бохирдох үзэгдэл, түүний экологийн төлөв байдлын судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 23
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020