Кюли-Тюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмыг дүрсийн салангид хувиргалтанд хэрэглэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Ази Номхон далайн орнуудын мэдээллийн технологийн симпозиум. Салбар хуралдаан

Илтгэгч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран илтгэгч: Ю.Цэдэнсүрэн,А.Одгэрэл

Илтгэсэн огноо: 1999-08-31

Илтгэлийн хураангуй: Кули-Тьюкийн хурдан хувиргалтын алгоритмаар боловсруулсан нэг хэмжлийн ортогональ хувиргалтын программ ORTFUR1--ийг ашиглан дүрсэнд хоёр хэмжлийн салангид Фурье хувиргалтыг гүйцэтгэх замаар хавтгай дүрсэн биетийн орон зайн спектрийг тодорхойлох аргыг боловсруулав

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #спектр #амплитуд #дискрет

Илтгэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020