Нийслэлийн замын хөдөлгөөний түгжрэл бууруулах зарим арга зам

Илтгэсэн хурлын нэр: “НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖИЛ-ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  А.Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч: Б.Баярсүрэн

Илтгэсэн огноо: 2009-09-22

Илтгэлийн хураангуй: Гэрлэн дохионы ажиллагааг оновчлох, шинээр гүүр барих зарим саналуудыг дэвшүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: А.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020