Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Япон-Монголын 16-р симпозиум: Байгаль орчин, эдийн засгийн үйл ажиллагаа, менежментийн асуудлууд

Илтгэгч:  О.Балдангомбо

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-09-05

Илтгэлийн хураангуй: Нэг. Зах зээлийн босгон дээрхи харилцаа холбоо, Хоёр. Харилцаа холбоог зах зээлд шилжүүлсэн Монгол Улсын туршлага, Гурав. Зах зээлд шилжсэний үр дүн, Дөрөв. Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн өнөөгийн түвшин, Дүгнэлт 

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #интернет #телефон #харилцаа холбоо #телевиз #шуудан #зах зээл

Илтгэл нэмсэн: О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019