ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ

Илтгэсэн хурлын нэр: БХИС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран илтгэгч: [П.Нямсүрэн:J.TC14]

Илтгэсэн огноо: 2017-03-23

Илтгэлийн хураангуй:

ҮДСБ-ын онол, арга зүйн хувьд үр дүнг илэрхийлэх доод нэгж нь багшийн заах хичээл байна. Иймээс сургалтын хөтөлбөрт байгаа тухайн хичээлийг зааснаар ямар үр дүнд хүрэх; сургах, суралцах үйл ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй явуулах; сургалтын явцын болон эцсийн үр дүнг хэрхэн зөв үнэлэх зэрэг үйл ажиллагааг төлөвлөхийн тулд хичээлийн хөтөлбөрийг маш сайн боловсруулах ёстой. Энэхүү өгүүлэлд ҮДСБ-ын аргазүйгээр хичээлийн хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах санал зөвлөмжийг тусгасан болно.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #суралцахуйн үр дүн #үнэлгээ #Хичээлийн хөтөлбөр

Илтгэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020