Мэдээллийн технологийн хөгжил, чиг хандлага

Илтгэсэн хурлын нэр: Харилцаа холбооны хөгжил -2017 бүсийн зөвлөлгөөн, Сэлэнгэ

Илтгэгч:  А.Алтангэрэл

Хамтран илтгэгч: [Ц.Нямхүү:J.IT36]

Илтгэсэн огноо: 2017-10-04

Илтгэлийн хураангуй: Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи нь боловсрол, эрүүл мэнд, бизнесийн үйлчилгээг ард иргэдэд нээлттэй, хурдан, тэгш хүртээмжтэй бага зардалтайгаар хүргэж, салбар хоорондын ажлын уялдаа холбоо, төлөвлөлт хийх, мэдээлэл хуваалцах боломжийг нэмэгдүүлж, олон нийтэд мэдээлэл түгээхэд үр дүнтэйгээр ашиглагдаж байна. Нийгмийн бүлэг, хувь хүмүүс нийгэм эдийн засгийн харилцаанд орох ялгаа буюу тоон хуваагдал нь мэдээлэл, харилцаа, холбооны дэд бүтцийн жигд бус хөгжил, амьжиргааны болон боловсролын түвшингээс ихээхэн хамааралтай байдаг. 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #Machine learning #AR/VR

Илтгэл нэмсэн: А.Алтангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020