“Аваарийн ба хэвийн горимын үеийн параметр ашиглан цахилгаан төхөөрөмжийн төлөвийг үнэлэх аргачлал боловсруулах”

Илтгэсэн хурлын нэр: “ДЦС-4” ТӨХК-ийн 30жилийн ойд зориулсан “Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ-хүрээлэн буй орчин” Онол практикийн бага хурал

Илтгэгч:  Ө.Баярмаа

Хамтран илтгэгч: [Ж.Арслан:M.AU08]

Илтгэсэн огноо: 2013-03-22

Илтгэлийн хураангуй: Тухайн цахилгаан тоноглолын төлөв байдлыг уг төхөөрөмжийн төлөвийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих эсвэл аваарийн ба хэвийн горимын параметрүүдийг хэмжих, санаж авах замаар дүгнэлт өгөх боломжтой байдаг. Учир нь цахилгаан төхөөрөмжүүд нь аваарийн дараа богино залгааны гүйдэл хүчдэл нэрвэгдэг. Энэ нь тухайн төхөөрөмжийн хөндийрүүлэгч, дамжуулагчийн чанарт огцом ба аажимаар нөлөөлөх замаар уг төхөөрөмжийг эвдрэлд хүргэх нэг хэлбэр болдог. Хэрэв ийм төрлийн гэмтэлийг цаг тухайд нь уг төхөөрөмжийн төлөвт үнэлэлт дүгнэлт өгсөнөөр гэмтэлийг хүндрүүлэхгүй урьдчилан сэргийлэх, гэмтэлийн шуурхай засварлах, сул зогсолтыг багасгах боломжтой байдаг. Энэ өгүүлэлийг үндсэн зорилго нь аваарийн ба хэвийн горимын параметр ашиглан цахилгаан тоноглолын төлөв байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх аргачлал боловсруулахад оршино.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ө.Баярмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019