Өвөрмөц хэлцийн зарим тольд хийсэн ажиглалт

Илтгэсэн хурлын нэр: ICAS 2017 Ази судлал Олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р хурал

Илтгэгч:  Т.Мөнхжаргал

Хамтран илтгэгч: Мөнхжаргал Т.

Илтгэсэн огноо: 2017-04-14

Илтгэлийн хураангуй: Орчуулга хийх явцад өвөрмөц хэлцийг орчуулах нь тун ярвигтай байдаг тул хоёр хэлний өвөрмөц хэлцийн толь бичгүүд нь хэрэглээнд нийцтэй, үр нөлөө сайтай байх шаардлага тулгардаг. Үүний тулд өвөрмөц хэлцийн толь бичигт нэг өвөрмөц хэлцэд тохирох дүйцлийг аль болох олныг оруулах, хоёр хэлний өвөрмөц хэлц бүрийн утгын тайлбарыг тухайн хэлээр нь хийж, жишээг хавсаргасан байх, ойролцоо ба эсрэг утгатай өвөрмөц хэлцийг тэмдэглэх, үндэсний онцлогтой үгсийн тайлбарыг хавсаргах, индекс хийж нөгөө хэлнээс олоход дөхөм болгох нь ач холбогдолтой.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Мөнхжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020