IEEE 802.11 Үйлчилгээний чанарын (QoS) 'параметрүүдийг тодорхойлох нь

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС, МХТС, ХИС-МХМС хамтарсан Мэдээллийн технологийн хөгжил, мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлууд ЭШХ

Илтгэгч:  П.Минж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-01-03

Илтгэлийн хураангуй: Энэ судалгааны ажлаар IEEE 802.11 a/b/g/n стандартын сүлжээний төгс (идеаль) орчноор (сигналийн гажилт, алдаатай пакет, пакетийн давхцал(пакетийн мөргөлдөөн) зэрэг нөхцллүүдийг тооцоогүй) пакет (фрейм) дамжуулах үеийн онолын хувьд үйлчилгээний чанарын параметрүүдийг хэрэглэгчийн тоо болон пакетийн (фреймийн) уртаас хамааруулан тооцох математик загварыг гаргаж үр дүнг бодит туршилттай харьцуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П.Минж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019