Нүүрсний үнсний кристалл бүтцийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: “Физик, физик боловсролын асуудал” Монголын физикийн нийгэмлэгийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-10-28

Илтгэлийн хураангуй:

Рентген флоуресенцийн аргаар дулаан цахилгаан станцын шатаасан нүүрсний дэгдэмтгий үнсэнд цахиур, хөнгөн цагаан, кальци, төмөр, калий, магнези, натрий, титан, манган, фосфорын ислүүд болон дагалдах зарим элементүүдийн тоо хэмжээг тус тус тодорхойлсон. Үнсэн дэх хүнд металлуудын нийт концентрац Pb>Zn>Cu>Cr>Ni эрэмбэтэйгээр дараалж байсан.           

Тэмтрэх электрон микроскопын судалгааны дүнд үнсэнд сүвэрхэг болон хөндий нүхтэй бөөмүүдээс гадна бие даасан том ба жижиг микробөмбөрцгүүд ажиглагдсан. Эдгээр бөөмүүд нь төмөрт бөөм (ferrospheres)-ийн ангилалд багтана.

Ðåíòãåí òóÿàíû äèôðàêöèéí àðãààð ¿íñíèé êðèñòàëë ôàçûã á¿ðä¿¿ëýã÷ ¿íäñýí ýðäñ¿¿äèéã åðºíõèéä íü äàðààõü áàéäëààð òîäîðõîéëîâ: êâàðö, альбит, àíîðòит, гематит.   

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #электрон микроскоп #нүүрсний үнс #төмөрт бөөм

Илтгэл нэмсэн: Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020