Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МИС-ийн жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал Улаанбаатар. 2002

Илтгэгч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2002-05-06

Илтгэлийн хураангуй:

Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай нэг чухал асуудал нь зам төмрийн геометр хэмжээсүүдийг өндөр нарийвчлалтай хэмжих явдал бөгөөд энэ хэмжилтийг замын хэмжилтийн вагоны тусламжтайгаар гүйцэтгэдэг болно. Манай төмөр замд ашиглагдаж байгаа теханик-троссын хэмжилтийн системийг орчин үеийн технлоги дээр үндэслэгдсэн контактгүй хэмжилтийн мэдрүүрийг хэрэглэн төмөр замын геометрийн хэмжилтийн шинэ систем бүхий компьютерийн автоматжуулсан систем нэвтрүүлэх асуудалд энэ судалгааны ажил чиглэгдсэн болно.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #CCD #Оптик-гиро #инерцлэг хэмжилтийн систем #хурдатгал мэдрүүр

Илтгэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019