Зарим төрлийн хуванцар материалыг туршилтын болон төгсгөлөг элементийн аргаар насжилтыг судлах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Механик инженерийн ололт амжилт

Илтгэгч:  Т.Эрдэнэбат

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-10-05

Илтгэлийн хураангуй: Polycarbonates and acrylonitrile butadiene styrene материалын насжилтыг тодорхойлсон. Туршилт симуляци 20, 50, 80, 100 хэмийн халуунд тодорхой ачаалал өгч хэв гажилтыг судалсан.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Эрдэнэбат

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019