Analysis on information potential in the information network

Илтгэсэн хурлын нэр: The 1st conference of MUSTAK-2010

Илтгэгч:  Э.Нарантуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-10-30

Илтгэлийн хураангуй: Defining information potentiality in the information network is the problem required for optimization modeling of information network and network planning. Determination of information potential by telephone traffic and influence of population, GDP for telephone traffic, correlation and regression analyses of information potential in by cities, regions and aimags are shown in this paper. In this paper, it is proposed to information potential in the information network.

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э.Нарантуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020