Зайн өөрчлөлтийг динамик орчинд хэмжих боломжийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Технологийн инкубаци- бизнесин хөгжил Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар, 2002 он

Илтгэгч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран илтгэгч: А.Батмөнх

Илтгэсэн огноо: 2002-03-12

Илтгэлийн хураангуй:

Хөдөлгөөнт орчинд объектийн геометр хэмжээсүүдийг түүний дотор объект болон хэмжигч багажийн хоорондох зайн өөрчлөлтийг өндөр нарийвчлалтайгаар хэт авианы, хуйларсан гүйдлийн, лазерийн зэрэг олон төрлийн мэдрүүр хэрэглэн хэмжих боломжийг судлаж харьцуулалт хийсэн болно. Судалгаанд хамрагдсан эдгээр мэдрүүрүүд нь бүгд контактын бус аргаар хэмждэг онцлогтой бөгөөд динамик орчинд хийх хэмжилтийн нарийвчлал болон хэмжих хязгаарын харьцуулалтыг гол үзүүлэлт болгон судалсан болно.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хэт авиа #Доплерийн эффект #Когерент лазер #хуйларсан гүйдэл #Мэдрүүр

Илтгэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019