Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийн асаалтын судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: “Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи” ОУ-ын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Сэргэлэн

Хамтран илтгэгч: [З.Цэрэндорж:M.HV01],[Д.Өлзий-орших:M.TD04]

Илтгэсэн огноо: 2010-05-26

Илтгэлийн хураангуй:  Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийг роторын станц болон зөөлөн асаалтын төхөөрөмжөөр асаах явцуудыг харьцуулан судалсан. Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийг роторын станц болон зөөлөн асаалтын төхөөрөмжөөр асаах явцуудыг харьцуулан судалсан. Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийг роторын станц болон зөөлөн асаалтын төхөөрөмжөөр асаах явцуудыг харьцуулан судалсан. Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийг роторын станц болон зөөлөн асаалтын төхөөрөмжөөр асаах явцуудыг харьцуулан судалсан. Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийг роторын станц болон зөөлөн асаалтын төхөөрөмжөөр асаах явцуудыг харьцуулан судалсан. Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийг роторын станц болон зөөлөн асаалтын төхөөрөмжөөр асаах явцуудыг харьцуулан судалсан. Фазын ротортой асинхрон хөдөлгүүрийг роторын станц болон зөөлөн асаалтын төхөөрөмжөөр асаах явцуудыг харьцуулан судалсан.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #роторын станц #зөөлөн асаалт #фазын ротор #Асинхрон хөдөлгүүр

Илтгэл нэмсэн: Б.Сэргэлэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020