Нарны цахилгаан үүсгүүрийн налалтын өнцгийг өөрчлөх замаар ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Ногоон эрчим хүч-2015

Илтгэгч:  О.Батжаргал

Хамтран илтгэгч: [О.Батжаргал:M.IE14],[М.Нүүдэл:M.IE30]

Илтгэсэн огноо: 2015-03-21

Илтгэлийн хураангуй:

Нарны фотоцахилгаан үүсгүүр буюу PV бүхий системд нарны шулуун цацраг эгч тусахын хэрээр ашигтай ажилладаг. Энэхүү судалгааны ажлаар Улаанбаатар хотод  /өргөрөг-47.92, уртраг-106,92/ ирэх нарны цацрагийн дата дээр "Санко Соолар Монголиа" компаны SSM142BP36 маркын PV-г сонгон авч байрлах өнцгийг хэвтээ гадаргууд, налуу гадаргууд, 2 ба 4 удаа налууг тохируулах, азимутын дагуу, хоёр тэнхлэгийн дагуу тохируулан, системүүдийн ажиллагааг харьцуулан, хамгийн тохиромжтой өнцгийг тодорхойлон үр ашгийг дээшлүүлэх судалгааг хийв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #PV SYSTEM #Нар дагах систем #Нарны фотоцахилгаан үүсгүүр #Налатын өнцөг

Илтгэл нэмсэн: О.Батжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020