Өгий нуурын замаг ихсэж, бохирдох үзэгдэл, түүний экологийн төлөв байдлын судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол орны ус намгархаг газрын менежментийг бэхжүүлэх түүний нөөцийг зохистой ашиглалт

Илтгэгч:  Т.Улаанбаатар

Хамтран илтгэгч: Т.Улаанбаатар

Илтгэсэн огноо: 2016-06-04

Илтгэлийн хураангуй: Өгий нуур нь Рамсарын Конвенцид бүртгэгдсэн Монгол улсын 11 нуурын нэг юм. Сүүлийн жилүүдэд уул уулрхай, аялал жуулчлал, мал аж ахуйн нөлөөлөлд автаж байгаа учраас нуурын усны чанар ихээхэн доройтож, замагжих өвчлөлд автаад байгаа юм. Түүний бохирдлын эх үүсвэрийг хими, физик, биологи, бактериологи, экологийн үүднээс судалж байна.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Орхоны Хөндий #Хөгшин Орхон гол #нуурын бохирдол

Илтгэл нэмсэн: Т.Улаанбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020